Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van buytenhof-voorburg.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Loostad Vastgoedontwikkeling voor het project Buytenhof. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loostad Vastgoedontwikkeling is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Loostad Vastgoedontwikkeling

Geen garantie op juistheid 

Voor de informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Loostad Vastgoedontwikkeling te mogen claimen of te veronderstellen. Loostad Vastgoedontwikkeling streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Loostad Vastgoedontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van buytenhof-voorburg.nl op deze pagina.

img
img
img

De inschrijving van project Buytenhof is gesloten.

Aanmelden kan alleen nog als reservekandidaat via de makelaar.* Bij aankoop van een stadsappartement geldt een woonverplichting en anti-speculatiebeding.
  De makelaar kan u hier nader over informeren.